Algemene voorwaarden

De website is eigendom van Stripkever bv.

Maatschappelijke zetel:
Bruul 79 – 2800 MECHELEN
Telefoonnummer: +32 (0) 15 21 76 05
E-mailadres: stripkever@skynet.be & administratie@stripkever.be
Ondernemingsnummer: BE0785.607.552
KBO-nummer of identificator: 0785607552
KBC-bank : BE30 7330 6541 4911

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Stripkever bv. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, Neem contact op met ons.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Stripkever bv, Bruul 79 – 2800 MECHELEN, BE0785.607.552 en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Stripkever bv (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn. Stripkever bv behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Stripkever bv pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd. De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Stripkever bv streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn in haar fysieke winkels. De prijzen waaraan Stripkever bv artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikelen worden op kosten van de gebruiker (of anders aangegeven) verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Stripkever bv geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Stripkever bv de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Stripkever bv zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Stripkever bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop. De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen (in onaangeroerde staat), voorzien van de factuur, en na Stripkever bv hiervan via de op de website aangegeven communicatiekanalen op de hoogte te hebben gebracht, terug te zenden naar Stripkever bv, Bruul 79, 2800 MECHELEN. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat (nog steeds gesealed) zijn, zal Stripkever bv de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn aan Stripkever bv te melden. Klachten zullen door Stripkever bv in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten zullen door Mekanik Strip worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven): stripkever@skynet.be of Stripkever bv, Bruul 79, 2800 MECHELEN. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Stripkever bv steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

De gebruiker en Stripkever bv aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Stripkever bv door partijen worden aanvaard als bewijs.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stripkever bv of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Stripkever bv, Bruul 79, 2800 MECHELEN.

Beperking van aansprakelijkheid

Stripkever bv levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Stripkever bv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Stripkever bv niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via stripkever@skynet.be. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Stripkever bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Stripkever bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

Raadpleeg ook de disclaimer.