Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bindend tussen u en éénmanszaak op naam van Jan Phlips, statutair gevestigd te Koeisteerfhofdreef 58/01,2640 Mortsel. . Ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel onder BTW nummer BE0515 817 888.  Indien u klachten of vragen heeft over deze algemene voorwaarden van Jan Phlips e.z. kan u via mail contact met ons opnemen. De contactgegevens kan u hieronder beschreven terugvinden onder Artikel 1 of via de contactpagina.

Artikel 1: de identiteit van de ondernemer

éénmanszaak op naam van Jan Phlips,
Koeisteerfhofdreef 58/01,
2640 Mortsel.
BTW-nummer: BE0515 817 888
stripkever@skynet.be

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Jan Phlips e.z of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Jan Phlips e.z levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Jan Phlips e.z de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Jan Phlips e.z kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Jan Phlips e.z geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Jan Phlips e.z kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Jan Phlips e.z verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Privacyverklaring

Jan Phlips e.z hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, éénmanszaak op naam van Jan Phlips, Koeisteerfhofdreef 58/01,2640 Mortsel. respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening van 25 mei 2018 (EU richtlijn 95/46/EC) ook wel GDPR met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en reclame- of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Jan Phlips, Koeisteerfhofdreef 58/01,2640 Mortsel.  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Jan Phlips, Koeisteerfhofdreef 58/01,2640 Mortsel.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden
Jan Phlips e.z kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze website maakt gebruik van ‘first party cookies’ (technische cookies die gebruikt worden door de bezochte website zelf en die tot doel hebben de website optimaal te laten functioneren, voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de website heeft gedaan, of: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan) en ‘third party cookies’ (cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics).

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

GDPR policy
Met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is Jan Phlips e.z gebonden aan het wettelijke kader van de Privacywet, dit is de Wet van 8 december 1992 en de Europese verordening van 25 mei 2018.

Alle persoonsgegevens worden proportioneel bijgehouden voor hun bedoelde functie. Jan Phlips e.z stelt volgende doelen voorop in het bewaren van persoonsgegevens:

  • Alle data binnen stripkeber.be wordt gestructureerd bijgehouden zodat het beheer hiervan evident is.
  • Er worden door Jan Phlips e.z enkel relevante gegevens verzameld, er wordt niet onnodig naar extra informatie gevraagd.
  • Jan Phlips e.z is transparant rondom de via deze website verzamelde informatie, bij vragen rond de persoonlijke informatie die verzameld wordt kan steeds contact worden opgenomen.
  • Binnen Jan Phlips e.z worden er meerdere veiligheidsmaatregelen genomen. De infrastructuur wordt dan ook constant up-to-date gehouden en aangepast om nieuwe dreigingen te minimaliseren volgens best practice principes.
  • Jan Phlips e.z communiceert met medewerkers en klanten rond privacy gegevens en de behandeling hiervan.
  • Medewerkers worden op de hoogte gehouden van de behandeling en risico’s van privégegevens.

WEBSHOP VOORWAARDEN

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Het product

1. Bestelvoorwaarden: U kunt enkel producten kopen die in de stripkever leverbaar en op voorraad zijn. Producten die niet in voorraad zijn of nog niet verschenen zijn kunnen enkel gereserveerd worden en worden pas als besteld beschouwd zodra deze op voorraad zijn. Kennelijke vergissingen of fouten in de beschikbaarheid binden de ondernemer niet.
2. U kunt enkel producten kopen die voor eigen gebruik zijn bestemd of voor de door u beoogde ontvanger(s). Jan Phlips e.z. behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel naar eigen inzicht te weigeren (B.V. wanneer het vermoeden ontstaat dat de aangekochte artikelen bestemd zijn voor wederverkoop).

Het aanbod van producten bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de producten en/of diensten. Producten zijn zo beschreven dat het voor de consument duidelijk is om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in de voorstelling binden de ondernemer niet.
4. Elk product bevat zodanig informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het product zijn verbonden: de prijs inclusief belastingen, de kosten gebonden aan aflevering, de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen hiervoor nodig zijn, het al dan niet toepassen van het herroepingrecht, de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
5. Het product wordt als conform aanvaard geacht bij de levering.
6. De Stripkever spant zich redelijkerwijze in om ervoor te zorgen dat alle informatie, beschrijvingen en producten accuraat is. Het blijft mogelijk dat de getoonde informatie niet altijd precies overeenkomt met de werkelijke situatie op het moment wanneer u een bestelling plaatst.

bestelprocedure

1. Wanneer u producten ziet die u graag wilt bestellen komen deze door het klikken op het winkelmandje icoon terecht in uw winkelmandje.
2. Als u op uw winkelmandje klikt kan u een overzicht zien van de artikels die u wilt bestellen. Dit overzicht biedt tevens de mogelijkheid om eventuele fouten die u ziet aan te passen of wijzigingen in het aantal door te voeren.
3. Vervolgens klikt u op de knop afrekenen.
4. Hierna moet u accountgegevens bevestigen en een betalingsmethode kiezen
5. Na de keuze voor betalingsmethode wordt uw bestelling naar ons toegestuurd
6. De Stripkever stuurt u dan een bevestigingsmail. Dit wil echter niet zeggen dat wij u betaling hebben aanvaard.
7. De koopovereenkomst komt tot stand uiterlijk op het moment wanneer u de goederen ontvangt.

Weigering van bestelling

1. Het artikel is niet meer in voorraad, zal niet meer verschijnen of is niet meer verkrijgbaar bij de uitgever. Het is anders dan aangegeven op de website.
2. Het totaalbedrag van uw bestelling kan niet worden afgeschreven van uw rekening.
3. Uw Credit Card maatschappij geeft geen autorisatie voor het bedrag van uw geplaatste bestelling.
4. U voldoet niet aan de bestelvoorwaarden.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van de beschikbare producten en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Betalingsvoorwaarden bij afsluiting overeenkomst

1. De consument dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 (veertien) dagen na het ingaan van de bedenktermijn van het herroepingrecht (zie paragraaf retourneren van artikels)
2. Volgende mogelijkheden werden voorzien tot betaling:
betaling of met Bancotact, VISA, Master Card
3. De prijzen vermeld in onze offertes zijn gegarandeerd op het moment van bestelling waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
4. Betalingsfaciliteiten kunnen uitsluitend schriftelijk en steeds bij wijze van uitzondering worden toegestaan. Niet naleving van één betalingstermijn brengt dan de onmiddellijke opeisbaarheid  van het verontschuldigde saldo met zich mee zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is
5. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van €50 en een maximum van €2000.
6. De Stripkever E.Z. blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden
8. In geval van betwisting zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 14 (veertien) dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond word bevonden is de aansprakelijkheid van De Jan Phlips beperkt tot omruiling van de goederen.

Algemeen

Jan Phlips e.z.behoudt zich het recht voor om :

1. Jan Phlips e.z.webwinkel al dan niet met voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of al dan niet tijdelijk op te heffen; en/of
2. Deze Algemene voorwaarden en/of de leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer u  met een bepaalde wijziging van de Algemene voorwaarden niet akkoord gaat dient u het gebruik van Jan Phlips.e.z.webwinkel onmiddellijk stop te zetten
3. Ingeval deze Algemene voorwaarden door Jan Phlips e.z. worden gewijzigd zijn op uw bestelling de algemene voorwaarden van toepassing zoals die golden op de datum en het tijdstip van uw bestelling. U  beschikt steeds over het recht om de algemene voorwaarden die voor u van toepassing zijn op te vragen door een e-mail te sturen naar stripkever@skynet.be
4. Ingeval enig deel van de Algemene voorwaarden door de bevoegde rechter onrechtmatig of onafdwingbaar worden verklaard wordt de betreffende bepaling geacht niet langer van deze algemene voorwaarden deel uit te maken en blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
5. Op de koopovereenkomst tussen u en Jan Phlips e.z. is het Belgisch recht van toepassing.

LEVERINGSVOORWAARDEN Jan Phlips e.z.

Leveringsvoorwaarden

De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij benadering en de overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van een schadevergoeding. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

Toepassingsgebied en leveringen op verschillende adressen

Op dit moment kunnen wij bestellingen slechts op één adres afleveren. Wanneer u producten op meerdere adressen wilt laten afleveren dient u voor elk adres een afzonderlijke bestelling te plaatsen. Wij kunnen bestellingen via www.hbl.be in het buitenland bezorgen, de verzendkosten worden hiervoor per land afzonderlijk in rekening gebracht samen met de verzendkosten voor het gewicht van uw bestelling.

Lever termijn

De leveringstermijn bedraagt gemiddeld 4 werkdagen (maandag tot en met vrijdag)  te rekenen vanaf de datum van totstandkoming van de koopovereenkomst maar kan oplopen tot 7 werkdagen.  Thuisbezorging in het buitenland en op afgelegen adressen kan enkele dagen langer duren.  In het geval je de bestelling na 2 weken nog niet hebt ontvangen raden wij om contact met ons op te nemen. De contactinformatie kan u terugvinden op de contactpagina of onder artikel 1.

RETOURNEREN VAN ARTIKELS Jan Phlips e.z

Herroepingrecht van de consument

1. Bij aankoop van een artikel beschikt de consument volgens het Europees Consumenten Recht op de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave binnen de 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag na levering van het product.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omspringen met de verpakking en het product slechts in die mate uitpakken die nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt zal hij het product in de originele verpakking retourneren conform de redelijke instructies gegeven door de ondernemer.
3. Indien een bedrag betaald is zal Jan Phlips e.z zich eraan verbinden dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering te betalen bij retournering van een product.

Annuleren van een bestelling

1. Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingrecht om een bestelling te annuleren betalen wij het aankoopbedrag aan u terug. De verzendkosten zijn voor rekening van de consument.
2. Wanneer u uw bestelling niet in dezelfde staat retourneert  als waarin u de producten ontvangen heeft kunnen wij de bestelling en/of de verzendingskosten van de bestelling op u verhalen. Wanneer u dus een bestelling annuleert dient het product in dezelfde staat te zijn als bij ontvangst.

levering van beschadigde, gebrekkige en/of foutieve producten

1. In geval van een beschadigde en/of gebrekkige levering bij ontvangst kan u uw bestelling kosteloos laten ruilen onder voorwaarde dat deze vaststelling binnen de 14 dagen plaats vindt, dat het product in deze gebrekkige staat geleverd werd en een bewijs van de verzendingskost  voorzien is bij retournering. In geval van retourzending bij beschadigde en/of gebrekkige producten betalen wij u de verzenkosten voor retourneren terug en leveren wij u kosteloos een ruil exemplaar. Indien de betreffende bestelling uit voorraad is betalen wij u het bedrag van deze bestelling terug.
2. In geval van een foutieve levering bij ontvangst kan u uw bestelling kosteloos laten terugbetalen onder voorwaarde dat deze vaststelling binnen de 14 dagen plaats vindt, dat het product foutief besteld is en een bewijs van de verzendingskost  voorzien is bij retournering.

Gegevens voor retourneren

Producten retourneren door deze op te sturen naar of ter plaatse af te leveren:
éénmanszaak op naam van Jan Phlips,

Koeisteerfhofdreef 58/01,

2640 Mortsel.

Indien u een product wil retourneren dient u  het volgende mee te sturen/brengen
Een kopie van uw bestellingoverzicht
De bestelling in originele staat
Bij verzending: een bewijs van de verzendkosten

In geval van retourzending dient u met volgende elementen rekening te houden
Het kan 7 (zeven) dagen duren voordat wij u verzending ontvangen
Retourneren worden binnen de 5 (vijf) werkdagen na ontvangst verwerkt
U dient bij het retourneren via de post redelijke zorg trachten na te streven zodat de inhoud onderweg niet beschadigd raakt.